You are here

Vrij onderwijs in Runkst

Description

Het vrije net startte in 1909 op initiatief van de zusters Kindsheid Jesu in de Boomkensstraat met een lagere meisjesschool bewaarafdeling onder de naam van School van de Heilige Familie. De opvallende groei van het leerlingenaantal in een kort tijdsbestek toont aan dat Runkst op dat ogenblik de weelde van rijkdom van kinderen kende. 

 

Naar analogie richtten de broeders van Liefde twee jaar later op de hoek van de Schoolstraat en de Boomkensstraat een lagere jongensschool op onder het patronaat van Sint-Jan Berchmans. In de periode van de eerste wereldbrand bleef het leerlingenaantal vrijwel ongewijzigd. Terwijl het onderwijs tot op dat ogenblik in handen van kloosterlingen was, kwam in 1916 de eerste leken-onderwijzeres in dienst.

 

Het gebouwencomplex werd in 1925 uitgebreid met drie kleuterklasjes. Dat het de school voor de wind ging wordt aangetoond door het feit dat in 1928 het schoolhoofd klasvrij gemaakt werd. Nogmaals drong de nood aan lokalen zich op. In 1935 werden drie klasjes bijgebouwd en in 1939 kwamer er zes klasjes bij op de verdieping. In 1947 werd op de speelplaats een grot ingezegend. Iedere dag verplaatsten de zusters-onderwijzeressen zich te voet vanuit hun klooster in de Rozenstraat naar Runkst. Vanaf 1957 verplaatsten ze zich per fiets.

 

In 1959 was de Heilige Familie 50 jaar jong. Dit jubileum werd gevierd met de passende luister, waarbij leerlingen en leerkrachten de ouders een optreden aanboden en de ganse school in stoet door de straten van Runkst defileerde.

 

Het gebouwenbestand vereiste nieuwe accomodaties. Overal werden nieuwe ramen aangebracht. De schoolingang, de bureelruimte en de toiletten werden verplaatst om de speelplaats te verruimen. Een verdere expansie van de gebouwen bleek binnen de infrastructuur van de Boomkensstraat niet meer haalbaar. Daarom werd uitgekeken naar een bijkomende vestigingsplaats aan de Veldstraat. In aanwezigheid van de pastoor en van de burgemeester werden de nieuwe lokalen in gebruik genomen in 1960. Omdat ook de nieuwe huisvesting te krap bleek werd ten voorlopige titel een kleuterklas ondergebracht in de 'Broederschool'.

Ook de Berchmansschool kampte in 1969 met een tekort aan lokalen. Om hieraan te verhelpen werd in 1969 een afdeling overgebracht naar de Boekstraat. Deze vestiging is bij de goegemeente bekend als de Sint-Marcschool.

Toen de oude vleugel van de Heilige Familie gesloopt werd in 1985 verdwenen ook de lokalen langs de zijde van de tuin. Het 75-jarig bestaan van de school was een gelegenheid om nieuwe plannen te realiseren met een moderne kleuterafdeling, een eetzaal en een turnzaal. Uiteraard ging dit initiatief gepaard met een aangepast schoolfeest met optocht en dia-projectie.

Vernieuwingen in de onderwijswereld leidden in 1981 tot een fusie tussen de jongensschool en de meisjesschool. De twee vestigingsplaatsen bleven evenwel behouden omdat de inrichtende macht voorstanden bleef van een niet-gemengd onderwijsaanbod. Het niewe schoolbestuur fusioneerde onder de gezamelijke benaming van de v.z.w. Kanunnik Triestscholen.

Pas in 1987-1988 werd geopteerd voor de formule van gemengd onderwijs. Ingevolge een stijging van het leerlingenaantal werd de derde graad onlangs gehuisvest in de lokalen van de broedersschool.

Vanaf september 2000 werd de benaming van de school in een meer eigentijds gerichte versie herdoopt tot "De Boomgaard".

Bij de oprichting van de H. Kruisparochie in 1961 werd er vrijwel onmiddellijk door de zusters Ursulinen een school gebouwd aan de Bakkerslaan. Men startte met een kleuterafdeling en een (niet-gemengd) eerste leerjaar. In 1963 bouwde men, onder impuls van directeur Michiels van het Sint-Jozefscollege, een lagere jongensschool aan de Kramerslaan. Beide scholen kenden een enorme bloei, maar toch was men genoodzaakt, en dit wegens de voortdurende daling van het leerlingenaantal, midden de jaren '70 over te gaan tot grootscheepse fusies in het katholiek onderwijs van Hasselt. Dit had tot gevolg dat de jongensschool definitief haar deuren sloot in 1981. De school aan de Bakkerslaan is nu een gemengde school.

 
Uit: Runkst ... warm aanbevolen, pp. 33-34.

Fiche

Datering: 
--

Referenties

Runkst ... warm aanbevolen (2001)
Titel: 

Runkst ... warm aanbevolen (2001)

Ondertitel: 
Vroeger en nu (+ afzonderlijk fotoboek)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2001
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...