You are here

Onze-Lieve-Vrouw-Boodschapkerk Spalbeek

Description

Toen Spalbeek in 1846 een zelfstandige parochie werd, was er niet voldoende geld voor een eigen kerk. Pas in augustus 1884 gaf minister Thonissen uit Hasselt de toelating om te beginnen bouwen. Op een stuk grond dat de familie Pollenus geschonken had, werd in augustus 1887 de eerste steen gelegd. De 600.000 bakstenen die gebruikt werden, zijn ter plaatse gebakken. Op 2 juni 1890 werd de kerk ingezegend door monseigneur Doutreloux, bisschop van Luik.

Deze neoromaanse zaalkerk heeft een eenbeukig schip, dat door steunberen geschraagd wordt. De ingangspoort is ingebouwd in de vierkante westertoren. Boven het portaal geeft een chronogram de datum van de inzegening aan: 'seCVnDa Die IVnII ConseCraVIt DoVtreLoVX'.

In het doksaal staat een mechanisch orgel dat aan restauratie toe is. Het werd in 1909 tweedehands aangekocht in Antwerpen. De twee neobarokke biechtstoelen dateren van het einde van de 19de eeuw. Het 17de-eeuwse wijwatervat uit marmer en kalksteen is afkomstig uit de abdij van Herkenrode. Ten slotte bezit de kerk nog een merkwaardig 16de-eeuws houten Onze-Lieve-Vrouwebeeld. 

Uit: Wandelen in Spalbeek (2007)

* Volgens het chronogram werd de kerk op 2 juni (1890) door bisschop Doutreloux gewijd.

* 1891: "Spalbeek - De lange rij van kerkdiefstallen schijnt geen einde te zullen nemen. In de nacht van maandag op dinsdag was het de beurt der kerk van Spalbeek. Door een gat in den muur te breken hadden de booswichten zich in de sacristij kunnen begeven alwaar zij de hand legden op een weinig geld en de H. Olie vaten. Vervolgens deden zij het slot springen der deur die toegang geeft tot de kerk, waarna het tabernakel werd opengebroken en de gewijde vaten geroofd. De geconsacreerde hostiën werden 's morgens gevonden op een doek in het tabernakel. Dat gruwelijk schelmstuk doet ons dubbel leed voor den brave en ijvervollen herder die in deze arme parochie, bijna zonder hulpmiddelen, de schoone nieuwe kerk komt te voltrekken, na met ware zelfsopoffering de grootste bezwaren overwonnen te hebben en zich nu weer tegenover nieuwe geldelijke moeielijkheid bevindt om het geleden verlies te kunnen herstellen. Mogen hem eenige goede zielen ter hulp komen!" (3)

* 1929: "Spalbeek — Dubbel Feest. — Op Zondag 8 September was onze parochie in volle feest. Een dubbele plechtigheid moest gevierd worden: het jubelfeest van den Wel Eerw. Heer Mertens, pastoor der parochie, die 25 jaar te Spalbeek is, en de inzegening der nieuwe kerk. Reeds van Zaterdagavond bulderde het kanon om de feestelijkheden in te zetten. Jong en oud, iedereen was in de weer om zoo schoon mogelijk te sieren. De Dorpstraat bood dan ook een allerprachtigsten aanblik. Overal wapperden vlaggen en wimpels aan de huizen, aan masten en praalbogen. Zondagmorgen reeds heel vroeg snelden menschen ter kerke: immers 't was afgesproken : de groote dag zou ingezet worden met eene vurige H. Communie. (…) 's Namiddags, rond twee uur stroomde het volk te samen voor de pastorij. Bruidjes met bloemtuilen, jonge werklieden met versierde rijwielen, dé schooljeugd, oude en jonge menschen, moeders met zuigelingen, ’t wemelde er al dooreen, 't Kanon bulderde. (…)  Na het Lof trok de stoet naar de nieuwe school, steeds begeleid door de flink muziek. De Zeer Eerw. Heer Deken wijdde de nieuwe klassen. De schoolkinderen zongen dan het kinderkoor der Veldeke-cantate, van Meulemans. (…) De heer Enckels, van het Veldeke-komiteit Herck-de-Stad werd gevraagd enkele woorden te zeggen over Veldeke. Spontaan werd deze uitnoodiging beantwoord en met het talent dat wij hem kennen, herinnerde hij aan de Veldekefeesten van 1928 en legde de beteekenis uit der opschriften in de steenen gebeiteld, die het gemeentebestuur van Spalbeek in den voorgevel der nieuwe school heeft doen aanbrengen. (…)" (4)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 15-02-2010; (3) De Huisbode, 22-08-1891, p. 3.; (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 15-09-1929, p. 5.

Fiche

Adres: 
Onze-Lieve-Vrouw-Boodschapkerk
Spalbeekstraat 24
Hasselt
Kadastraal nummer: 
16-A-169-P / 16-A-169-S
Capakey: 
71054A0169/00P000 / 71054A0169/00S000
Naam van het gebouw nu: 
Onze-Lieve-Vrouw-Boodschapkerk
Periode of stijl: 
1887-1890
Architect: 
Leon Jaminé (Hasselt 1858-Hoepertingen1921)
Stijl: 
neoromaans
Vorige functie(s): 

parochiekerk

Huidige functie: 

parochiekerk

Beschrijving buitengevel: 

1976 - Neoromaanse zaalkerk door een chronogram boven het portaal gedateerd 1890 (seCUnDa DIe JUnII ConseCraVIt DoUtreLoUX), met volgende plattegrond: vierkante W.-toren, éénbeukig schip van vier traveeën, en een drielobbig koor. Baksteenbouw met afwerking van hardsteen. (2)

Beschrijving interieur: 

- bepleisterd en beschilderd interieur

- orgel = beschermd (Besluit 15-12-2003 - Staatsblad 19-05-2004)

- 16de-eeuws Onze-Lieve-Vrouwbeeld

- twee einde 19de-eeuwse neobarokke biechtstoelen

- 17de-eeuws wijwatervat in kalksteen en marmer, afkomstig van de abdij van Herkenrode

Beschrijving tuin: 

kerkhof rond de kerk

Algemeen: 

- open bebouwing

- perceelgrootte: 394 m2 (kerkgebouw)+ 2265 m2 (kerkhof rond kerk)

Referenties

Op een sobere maar feestelijke wijze heeft Spalbeek het eeuwfeest van de parochiekerk herdacht. Dat...
pp. 58-60 De bouwgeschiedenis van de parochiekerk kende een lange voorgeschiedenis. Toen Spalbeek in...
Honderd jaar parochiekerk / Hasselt-Spalbeek (1990)
Titel: 

Honderd jaar parochiekerk / Hasselt-Spalbeek (1990)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
08/06/1990
Pagina('s): 
20
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Kerken en Kapellen - Parochie Spalbeek (2006)
Titel: 

Kerken en Kapellen - Parochie Spalbeek (2006)

Ondertitel: 
Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Cover: 
Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)
Titel: 

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Wandelen in Spalbeek (2007)
Titel: 

Wandelen in Spalbeek (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 
Pop-up in Spalbeek: “Ze zijn onze kerk precies vergeten" (2018)
Titel: 

Pop-up in Spalbeek: “Ze zijn onze kerk precies vergeten" (2018)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
14/03/2018
Pagina('s): 
19
Downloads

Overlijdensbericht Clement Liefsoens (2002)

PDF icon Download (38.8 KB)

wdn van Irène Brems (Zelem 1924-Spalbeek 1997)

Pop-up in Spalbeek: “Ze zijn onze kerk precies vergeten" (2018)

PDF icon Download (150.31 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...