Portmans Ferdinand – uit: De plechtige Uitvaart van Ridder Ferdinand Portmans / Algemeene Deelneming (1938)

Description

De zon heeft op dezen 23 Maart over de laatste reis van wijlen Hasselts burgemeester, Ridder Portmans, haar gulden schijn willen werpen alsof zij daarmee gansch dat thans afgesloten leven met een gulden schemer wilde sieren.

Terwijl op het Wapenplein vijf detachementen soldaten in rang staan, met vaandel en Muziekkapel, schuiven langzaam de drommen mee-rouwenden aan om hun laatsten groet te brengen aan den man die gedurende een menschenleeftijd aan hun hoofd heeft gestaan, als de goede leider.

Langsheen den Havermarkt, over de Groote Markt en in de Maastrichterstraat staan de schoolkinderen in driedubbele rijen opgesteld; zij vormen de haag voor den langen lijkstoet die in vorming is.

Ten sterfhuize, nam de heer Dr. Bollen, burgemeester van Hasselt, het woord en verklaarde het als burgemeester zijn droeven plicht een laatste hulde te brengen aan een eerbiedwaardigen voorganger, van wien men terecht heeft kunnen schrijven «Transiit Benefaciendo», hij ging voorbij al goed doende. (…)

Om elf uur, terwijl de klokken luiden en de omfloersde gaslantarens in de stad branden, heeft aan het sterfhuis de lichting plaats. De inmiddels toegekomen legerafdeeling blaast het te velde. Generaal Decamp, bevelhebber der Provincie groet het stoffelijk overschot.

Aan het hoofd van den lijkstoet heeft zich een talrijke vertegenwoordiging van het politiekorps, onder leiding van Commissaris Colemont en Adjunct Commissaris Ilsen, geplaatst.

Daarna volgen de vaderlandsche vereenigingen der stad met omfloersd vaandel en vlaggen van den Bond van het H. Hart en de maatschappij Minerva, waarvan de overledene eere-voorzitter was.

Onmiddellijk daarna de muziekkapel van het elfde linie-regiment en vier detachementen, terwijl het vijfde de lijkkoets omgeeft.

Onder de overtalrijke personaliteiten noteeren wij in het voorbijgaan: Z. Exc. Wel Ed. heer Verwilghen, Gouverneur van Limburg; Kan. Senator E.H. Broeckx, vertegenwoordiger van Z. Exc. Mgr Kerkhofs, Bisschop van Luik; Generaal Decamp, bevelhebber der provincie, met talrijke hoogere officieren, de heer Bijvoet, voorzitter der Rechtbank van Hasselt; de h. Massa, procureur des Konings; Ridder P. de Schaetzen, Voorzitter van het Gerechtshof van Tongeren; de heer Claessens Arm., Raadsheer bij het Hof van Beroep te Luik; alle leden der Bestendige Deputatie van Limburg; neven Z.E.H. Kan. Broeckx, de senatoren Ed. Janssens, Dr. Smets, Fr. Olyff, oud-senator Baron Meyers; de volksvertegenwoordigers Blavier, Vaes, Ghijsen, Verpoorten, Beckers, de heer Frans Theelen, oud-volksvertegenwoordiger en Bestuurder van ons blad, (…).

Na de H. Mis neemt E.H. Hermans de leiding van den rouwstoet van Z.E.H. Kan. Hendrickx over en gaat het langzaam en ingetogen de weg van alle stof…

Het was een even sobere als indrukwekkende stoet die wijlen den heer Ridder Ferdinand Portmans naar zijn laatste rustplaats vergezelde. (…)

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...