Portmans Ferdinand – uit: Bij het overlijden van Ridder Ferd. Portmans / Pertransiit Benefaciendo (1938)

Description

Onze verste herinneren aan wijlen Ridder Ferdinand Portmans loopen terug tot 1914. Het was een zonnigen dag, als deze waarop hij uit dit leven is vertrokken, dat Burgemeester Portmans, samen met wijlen Kan. Deken Broex op de perrons van het station te Hasselt door de binnenrukkende Duitsche troepen als gijzelaar werd vastgehouden.

Reeds toen boezemde ons zijn eerbiedwaardige grijsaardsgestalte dien eerbied in, dien ieder rechtschapen mensch hem steeds heeft betoond.

Ferdinand Portmans werd geboren te St Truiden op 23 December 1854. Hij studeerde aldaar als intern in het gemeentelijk College, dat tot aan de stichting van het Klein Seminarie onder het bestuur van de St Truidensche geestelijkheid stond. Na zijn humaniora in zijn geboortestad te hebben voleindigd vatte hij aan de Hoogeschool van Leuven zijn studies aan en behaalde er het notariaat.

Te St Truiden stichtte de heer Portmans, samen met den heer Moors, de eerste mutualiteit. Hij stond er tevens aan het hoofd van het schoolcomité tijdens den beruchten schoolstrijd. Vooral op dat gebied heeft de Aflijvige zich hoogst verdienstelijk weten te maken. En hier mag wel eens herinnerd worden aan dat afschuwelijk tijdperk, toen honderden gedwongen werden om den broode hun kinderen naar scholen te zenden waar hun geweten tegen in opstand kwam. Het was op initiatief van wijlen Ferdinand Portmans dat een tooneelmaatschappij van Hasselt, de Minerva, stad en dorp rondreisde met het lyrisch drama van de Munnuynk «Een Held», waarvan de opvoeringen onberekenbaar bijdroegen om den strijd tot een goed einde te brengen.

De heer Portmans was een tijdje Gemeenteraadslid te St Truiden en tevens lid van den Limburgschen Gouwraad. Op 18 Oogst 1885 werd hij benoemd tot Notaris te Hasselt.

In 1912, en wel op 2 Januari van dat jaar werd hij verkozen tot Volksvertegenwoordiger voor het Arrondissement Hasselt-St Truiden; dit bleef hij tot op 30 Mei 1913; datzelfde jaar werd hij verkozen tot Senator, wat hij gebleven is tot in 1932. Bij de verkiezingen van dat jaar stelde de h. Portmans zich niet meer kandidaat.

In 1895 was de heer Portmans verkozen geworden tot Gemeenteraadslid der stad Hasselt en werd hij door Z.M. den Koning tot Burgemeester van Limburg's hoofdstad benoemd. Dit is hij gebleven tot begin 1937, toen hij om gezondheidsredenen ontslag nam. De heer Portmans was dus gedurende niet minder dan drie en veertig jaren onafgebroken burgemeester van Hasselt.

Tijdens de rampzalige oorlogsjaren stond de heer Burgemeester Portmans aan het hoofd, als voorzitter van het Comité voor Hulp en Voeding. Wat als dusdanig door hem gedaan werd is niet in een beknopt krantenartikel samen te vatten. En daarenboven ook volstrekt overbodig. De Heer heeft reeds zijn onvolprezen verdiensten beloond. Talrijk zijn degenen die zijn goedheid en gedienstigheid blijvend herdenken.

Ook als mensch was Ridder Ferdinand Portmans een hoogstaande persoonlijkheid. Als vader van een talrijk gezin van negen kinderen (waarvan één thans pastoor is in het land van Overmaas, nl. E.H. E. Portmans, pastoor van Remersdaal) heeft hij een heerlijk toonbeeld daargesteld van katholieken levenswandel.

Zijn werkzaamheden als Senator en als Burgemeester strekten zich uit over velerlei gebieden, waarbij steeds de katholieke princiepen voor hem als leidraad dienden.

Zijn groote dienstbaarheid aan ons volk werd reeds tijdens zijn leven erkend toen wijlen de heer Portmans tot Groot-Officier in de Leopoldsorde benoemd werd, toen hem het Groot Kruis in de orde van Leopold II werd toegekend en het Burgerlijk Kruis van eerste klas; niet minder werd zijn katholiek beginselvastheid vereerd toen hij tot kommandeur werd aangesteld in de orde van St. Gregorius de Groote en door het buitenland werd zijn hoogstaande persoonlijkheid erkend toen hij de medalie voor Burgerlijke Verdiensten van Bulgarije verwierf. In 1929 tenslotte werd de heer Portmans bij Koninklijk Besluit verheven tot den Ridderstand.

Deze menschelijke onderscheidingen, hoe hoog aangeschreven ook, zullen gewis niet veel te beteekenen hebben in de oogen van God, naar wiens oogen wijlen oud-burgemeester Ridder Portmans steeds met het volste vertrouwen en onwankelbaar heeft opgeblikt.

Terecht mag van dit schoone leven worden getuigd dat het voorbij is gegaan «al goed doende».

Een groot en schoon mensch, van wien zelfs zijn politieke tegenstrevers niets anders dan met eerbied gewaagden, heeft het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld.

Hij die niet rusten kon of wilde, geniete thans de eeuwige rust in den schoot van den Almachtige, waarop zijn lang en verdienstelijk leven was gebouwd als op de Rots.

-----------------

Wij kunnen hier ten titel van inlichting aan toevoegen dat de plechtige zielmis, gevolgd van de bijzetting in den familiegrafkelder te Hasselt, zal plaats hebben op Woensdag, 23 dezer, om elf uur.

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...