You are here

Kasteel Vroonen - Domein Kiewit (Putvennestraat 108-110-112 - Kiewitdreef 3-5)

Description

Het domein Kiewit bestond in 1863 uit 100 ha grond en vijf kleine hoeven, dat toen door Roberti verkocht werd aan Hubert Dominique Vroonen (Tongeren 1805-1886). Zijn zoon Emile, geboren in Tongeren op 7 juli 1849, liet het huidige kasteel bouwen. Hij touwde in Tongeren in 1875 met Marie-Paule (Pauline) Delvigne (Tongeren 1852-1882). Emile overleed in Hasselt op 27 maart 1924.

In 1953/1956 kocht de stad Hasselt het domein, dat toen nog ca. 70 ha groot was, verhuurde het kasteel als bezinningscentrum aan het bisdom en later van 1970 tot 1974 aan de zusters trappistinnen.

In 1976 werd het domein als openbaar park aangelegd met een kinderboerderij en wandelpaden.

* 1924: "Mr Emile Vroonen overleden. Bij het ter pers leggen vernemen wij de droevige tijding van het overlijden, op Donderdag, 27 Maart, op het kasteel Kiewith bij Hasselt, van den heer Emile Vroonen, weduwenaar van Mevrouw Pauline Delvigne. De plechtige uitvaart, gevolgd van de begrafenis in den familiegrafkelder zal plaats hebben op het kerkhof van Tongeren, op Maandag, 31 Maart, om 11 u. Een plechtige lijkmis zal gezongen worden in O. L. Vr. Kerk, Dinsdag, 1 April, om half twaalf. Wij bieden aan de achtbare Familie ons innig en christelijk rouwbeklag. Wij zullen in ons toekomend nummer terugkomen op de levensbaan van den dierbaren en betreurden afgestorvene, die, als katholiek strijder en voorzitter der Jonge Katholieke Wachten voorheen, de grootste diensten aan de katholieke partij heeft bewezen." (3); "Verleden Dinsdag, 1 April, had hier, in O. L. Vr. Kerk, om half twaalf uren, onder een grooten toeloop van bloedverwanten, vrienden en kennissen, de plechtige lijkdienst plaats van M. Em. Vroonen, weduwenaar van Mevrouw Pauline Delvigne, Ridder in de orde Van St-Gregorius den Groote, geboren te Tongeren, den 9 Juli 1849. Door zijne gedienstigheid en minzaamheid, wist de dierbare overledene de achting en toegenegenheid van eenieder te verkrijgen. Reeds sedert lange jaren had hij het belangrijk handelshuis, door hem bestuurd, overgezet, en hij had zich gevestigd op het Kasteel Kiewit bij Hasselt. Doch zijne betrekkingen met zijne geboorteplaats en met de talrijke vrienden, die hij er had behouden, waren in nauwe verbinding gebleven. Zoo zeer men door zijn aangenamen omgang tot hem aangelokt was, zoo ook was hij trouw jegens de personen aan wien hij zijne vriendschap had toegewezen. Voorheen, in moeilijke tijden, bevond hij zich immer op de bres als katholiek strijder, en onder alle opzichten, verleende hij aan de katholieke partij merkelijke diensten die niet moeten vergeten blijven. De werken tot dewelke hij zich opofferde, genoten altoos voorspoed enkracht. Zoo was hij oud-voorzitter der Kath. Associatie, der Kon. Harmonie „Concordia", der maatschappij „de Unie", van het „Davidsfonds" van Tongeren, alsook van het „Verbond der Jonge Kath. Wachten van België".Hij was ook oud-gemeenteraadslid en oud-bijgevoegd-lid der Kamer van volksvertegenwoordigers. De naam en de herinnering aan den betreurden afgestorvene zullen dierbaar blijven bij zijne medeburgers en bij al diegenen die hem gekend hebben." (4)

* 1944: Bij de bevrijdingsdagen van 1944 liep het kasteeltje zware averij op.

* 1976: In 1976 werd het domein als openbaar park aangelegd met een kinderboerderij en wandelpaden. Het werd geopend op zaterdag 26 juni 1976, om 14u30. (6, 7) "Zoals reeds gemeld in het blad van dinsdag had zaterdagnamiddag in het Domein van Kiewit-Hasselt de officiële inhuldiging plaats van de Kinderboerderij. Dat gebeurde op een originele manier. Burgemeester Meyers deelde worteltjes uit aan de aanwezigen, die bestemd waren voor de geitjes. Schepen Maris vond het prettiger een der diertjes bij de staart te trekken." (8)

* 2012: Enkele partners staan samen in voor het project Ambertuin, geopend op 15 juni 2012. De Stad Hasselt stelde de ruimte in het Domein Kiewit ter beschikking en stond samen met het Centrum Duurzaam Groen in voor de eerste globale tuinaanleg. Deze laatste leverde ook het tuinontwerp aan en beschouwt dit dan ook als een voorbeeldproject om duurzaam groen tot bij de mensen thuis te brengen. 'Deze tuin is niet enkel een archief van mogelijkheden maar biedt innovatieve, creatieve tuinarchitecten eveneens de ruimte om nieuwe, duurzame pistes te ontwikkelen, te tonen en kortom de bezoekers te inspireren,' aldus Marleen Schepers, voorzitster Centrum Duurzaam Groen. Gezamenlijke verdere initiatieven van Limburg.net, Centrum Duurzaam Groen en Stad Hasselt zullen deze tuin verder laten groeien, zowel naar aanleg als stimulerende acties. (9)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 22-12-2010; (3) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 30-03-1924, p. 2.; (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 06-04-1924, p. 2.; (4) Website Abdijnazareth.be - geraadpleegd op 20-11-2012; (5) Het Belang van Limburg, 25-02-1976, p. 11.; (6) Het Belang van Limburg, 09-04-1976, p. 6.; (7) Het Belang van Limburg, 23-06-1976, p. 9.; (8) Het Belang van Limburg, 30-06-1976, p. 11.; (9) Website Hasselt.be - geraadpleegd op 20-11-2012; (10) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 06-05-2015.; (11) Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 2: As, Beringen, Diepenbeek, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, Opglabbeek, Tessenderlo, Zonhoven, Zutendaal. (2006)

Fiche

Adres: 
Kasteel domein Kiewit // Natuurdomein Kiewit
Putvennestraat 108-110-112
Kiewitdreef 3-5
Hasselt
Kadastraal nummer: 
2-A-86-A-2 (kasteel) / 2-A-86-C-2 (overige panden)
Capakey: 
71322A0086/00A002 (kasteel) 71322A0086/00C002 (overige panden)
Naam van het gebouw vroeger: 
Kasteel Vroonen // Domein Kievit / Virga Jessedomein / Kinderboerderij Kiewit
Naam van het gebouw nu: 
Kasteel domein Kiewit // Domein Kiewit
Periode of stijl: 
17de-18de eeuw / 19de eeuw (o.m. kasteel)
Stijl: 
neoclassicisme, vakwerkbouw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1844: familie Destappers

- 1855-1869: Zenobus Roberti

---------------------------------------

- 1869-1939: familie Vroonen

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1953/1956: Stad Hasselt

Vorige functie(s): 

woonhuizen / dienstgebouwen / hoeve

- 1859-1868: distillerie Roberti

- WOII: Het Tehuis Rulot

- 1946-1953: bezinningscentrum Katholieke Actiewerken Limburg

- 1970-1975: Tehuis Virga Jesse (zes trappistinen uit Abdij Nazareth Brecht (4))

In 1976 werd het domein als openbaar park aangelegd met wandelpaden en een kinderboerderij, de eerste in Limburg.

Huidige functie: 

* administratief gebouw (kasteel) - Putvennestraat 112

2011: Natuurpunt Limburg

* administratief gebouw, restaurant, 'museum' - Putvennestraat 108-110 - Kiewitdreef 3

2011: Domein Kiewit

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. "Kasteel van Kiewit", herenhuis met dienstgebouwen en hoevecomplex uit XIX, gelegen in een boomrijk park met merkwaardige oude eiken en beuken. Neoclassicistisch herenhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (kunstleien) met vier mansardevensters, uit XIX B. Bakstenen gebouw met verwerking van arduin. Middenrisaliet met driehoekig fronton en hoeklisenen in afgevlakt bossagewerk aan middenrisaliet en gevelhoeken. Gekoppelde rechthoekige vensters met sluitsteen en druiplijst. Middentravee met drie gekoppelde deurvensters op iedere bouwlaag en een balkon met gesmeed ijzeren hek, gedragen door twee zuilen op de tweede bouwlaag. Gevelbreed bordes. Sobere achter- en zijgevels met gemetste steekboogvensters met lekdrempel. Ten O., achter het kasteel, dienstgebouwen met centrale knechtenwoning, onder zadeldaken (mechanische pannen) met verspringende daknok; eind XIX. Rondboogvensters en -poorten met arduinen hoekblokken. Achter dit dienstgebouw, semi-gesloten hoeve met kern uit XVII, aangepast in XIX. Gebouwen in wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen en bakstenen vullingen, onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig, gedeeltelijk gekasseid erf, waarvan de W.-zijde wordt ingenomen door de hoger vermelde dienstgebouwen. Inrijpoort met flankerende stallingen onder een doorlopend zadeldak, ten N. van het erf. Vier traveeën brede vleugel, waarvan twee rechtertraveeën vergroot naar het Z., voorzien van drie poorten, twee grote en een kleinere, en een staldeur. Ten O., woonhuis van acht traveeën en twee bouwlagen, met oude kern in stijl- en regelwerk, zichtbaar in de vijf linkertraveeën (dubbel ankerbalkgebint, verschillende regels), en een XIX-verstening in de drie rechtertraveeën. Het vakwerkgedeelte heeft een deur, een laadvesnter en twee zoldervensters; de versteende benedenverdieping is voorzien van twee recente vensters. Het XIX-gedeelte telt twee rechthoekige vensters met oorspronkelijk houtwerk, twee blinde zoldervensters, en een licht getoogde deur met houten tussendorpel. R., aanbouw van twee traveeën en een bouwlaag onder mansardedakje, met twee getoogde vensters, en een aanleunend dienstgebouwtje tegen de rechterzijgevel. Haaks aangebouwd op l;g. deel, lage varkensstal van witgekalkte baksteen voorzien van rechthoekige deuren onder houten latei en vierkante asemgaten. Ten Z., paardestal van twee traveeën in rijk stijl- en regelwerk (drie regels). Ten N., buiten het erf, kleine langschuur van vier traveeën., voorzien van twee bolkozijnen en een deur in de W.-gevel, en een poort in de N.-zijgevel. Pannen beschieting der beide zijgevels. Ertegenover, recente bakstenen constructie. (2)

Beschrijving tuin: 

2006 - Park in land­schap­pel­ijke stijl op naam van de Hasseltse tuinarchitect Jan Creten uit het einde van de 19de eeuw, deel van het voormalig kasteeldomein Kiewit, circa 64 hectare groot. (...) De toegang is nog steeds een lange dreef van Amerikaanse eik (Quercus rubra) en zomereik (Quercus robur) (...). Bomen (Het tussen haakjes vermelde cijfer geeft de stamomtrek in cm gemeten op 150 cm hoogte). Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropuni­cea'), zomereik (Quercus robur), gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), gewone robinia (Robi­nia pseudoacacia), grove den (Pinus sylvestris), gewone lijs­terbes (Sorbus aucuparia), ruwe berk (Betula pendula), schietwilg (Salix alba), scherpe hulst (Ilex aquifolium), tamme kastanje (Castanea sativa), gewone taxus (Taxus baccata), vederesdoorn (Acer negundo), een jong exemplaar van win­ter­eik (Quercus petraea) en grootbladige linde (Tilia platyphyllos). Verder ook bruine beuk (306), gewone haagbeuk (Carpinus betulus) (210), moerascipres (Taxodium distichum) (303), gewone plataan (Platanus x hispanica) (215), Hongaarse linde (Quer­cus frai­net­to) (270 cm), mispelbladige wintereik (Quercus p­etratea 'Mespilifolia') (249, voetent), (Quercus robur 'Cucullata') (95), Amerikaanse eik (Quercus rubra) (348), zomereik (471), kleinbladige linde (Tilia cordata) (218), witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) (230). (11)

2012 - Met zijn 100 hectare is natuurdomein Kiewit de groene long van Hasselt. Het Engels park op domein Kiewit is het 150 jaar oude park rond het herenhuis. Dit park werd aangelegd in de Engelse Landschapsstijl. Het park heeft een aantal zeer merkwaardige bomen. Ook gaat er veel aandacht naar de oude eik, die ongeveer 350 jaar oud is, en daarbij wellicht de oudste inwoner van Hasselt. Voor de echte liefhebbers is er de voor ons land unieke natuurtuin. In deze op een natuurlijke wijze geëvolueerde tuin vind je al de wilde planten terug die in de Limburgse weiden voorkwamen. Echt zeldzame planten zoals orchideeënsoorten en vleesetende plantjes kan je hier bewonderen in hun natuurlijke omgeving. Wie houdt van vlinders, insecten en bloemen moet zeker de insectentuin bezoeken. In deze kleurrijke tuin vind je de prachtigste exemplaren. Hier kom je ook nog andere bloemenliefhebbers tegen, namelijk de bijen van de nabijgelegen bijenhal. De kruidentuin is zeer uitgebreid en gevariëerd. Naast elk kruid staat zijn naam en centraal staat een bord waarvoor de kruiden gebruikt kunnen worden. De Ambertuin toont verschillende manieren om de eigen tuin mooi, afvalarm en milieuvriendelijk in te richten met een minimum aan werk. (9)

Verbouwingen: 

- 1984: bouwen van een boerderijwoning, in opdracht van Stad Hasselt, naar ontwerp van architect Jaak Theunissen (Hasselt)

- 1986: oprichten schuren, garages + stallingen, in opdracht van Stad Hasselt, naar ontwerp Technische Dienst Stad Hasselt

- 1990: slopen + vernieuwen en uitbreiden bestaande stallingen, in opdracht van Stad Hasselt, naar ontwerp van architect Jaak Theunissen (Hasselt)

- 1997: kantoren, stallen, woonhuis + educatielokalen, in opdracht van Stad Hasselt

- 1999: renoveren bestaande schuurruimte tot polyvalente ruimte domein Kiewit, in opdracht van Stad Hasselt

- 2002: bestemmingswijziging van berging naar keuken, naar ontwerp van architect Jo Berben (Hasselt)

- 2003-2004: restauratie en verbouwing van kasteel domein Kiewit + bestemmingswijziging naar centrum voor natuurtoerisme + vergader- en kantoorruimtes vzw Natuurpunt Limburg, in opdracht van Natuurpunt Limburg vzw, naar ontwerp van architect Tom Brockmans (Tessenderlo) / Arthe Architectebureau (Tessenderlo)

- 2008: ecologische nieuwbouw van een geitenstal en openbare sanitaire voorzieningen, in opdracht van Stad Hasselt, naar ontwerp van architect Marij Gabriëls (Hasselt)

- 2009: het aanbrengen van bevlagging aan de voorgevel, in opdracht van Natuurpunt Limburg vzw

Algemeen: 

Putvennestraat 112 (kasteel)

- open bebouwing

- perceelgrootte: 300 m2

Putvennestraat 108-110 - Kiewitdreef 3 (administratie, restaurant, 'museum')

- open en halfopen bebouwing

- perceelgrootte: 4443 m2

Referenties

In de Paalvennestraat zien we rechts van ons de weiden die vroeger bij het kasteel van de familie...
pp. 47-52 De oude leggers van het kadaster te Hasselt geven aan dat de 40 ha 6 a van het domein Kiewit...
Kinderboerderij Langs de bijenhal, de geitenstallen en de binnenkoer komen we op de weg langs de vijver...
Auteur: Lore Tobac Op domein Kiewit heeft de Hasseltse schepen van Landbouw Toon Hermans (Groen!) de...
Eerste realisatie, de kinderboerderij, nadert voltooiing Hasselt heeft in de jaren na de tweede...
De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Domein van Kiewit 100.000 bezoekers (2012)
Titel: 

Domein van Kiewit 100.000 bezoekers (2012)

Naam van de krant: 
De Weekkrant - Hasselt
Datum van uitgave: 
29/02/2012
Pagina('s): 
25
Groen in Hasselt: de kinderboerderij (2011)
Titel: 

Groen in Hasselt: de kinderboerderij (2011)

Naam van de krant: 
Het Belang van Hasselt (wekelijkse bijlage van Het Belang van Limburg)
Datum van uitgave: 
18/07/2011
Pagina('s): 
3
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Kiewit & Banneux / Warm aanbevolen (2008)
Titel: 

Kiewit & Banneux / Warm aanbevolen (2008)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2008
Cover: 
Rekreatieoord voor Hasselt te Kiewit (1976)
Titel: 

Rekreatieoord voor Hasselt te Kiewit (1976)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
23/06/1976
Pagina('s): 
9
Virga Jessedomein (Kiewit) wordt Hasselts groene long (1976)
Titel: 

Virga Jessedomein (Kiewit) wordt Hasselts groene long (1976)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
09/04/1976
Pagina('s): 
6
Wandelen in Kiewit (2007)
Titel: 

Wandelen in Kiewit (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 
Wandelen in Kiewit-Heide (2007)
Titel: 

Wandelen in Kiewit-Heide (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 
Gegeerd groen. 40 jaar domein Kiewit (2016)
Titel: 

Gegeerd groen. 40 jaar domein Kiewit (2016)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2016
Cover: 
Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 2: As, Beringen, Diepenbeek, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, Opglabbeek, Tessenderlo, Zonhoven, Zutendaal. (2006)
Titel: 

Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 2: As, Beringen, Diepenbeek, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, Opglabbeek, Tessenderlo, Zonhoven, Zutendaal. (2006)

Plaats van uitgave: 
Brussel
Jaar van uitgave: 
2006
Downloads

Domein van Kiewit 100.000 bezoekers (2012)

PDF icon Download (250.06 KB)

Groen in Hasselt: de kinderboerderij (2011)

PDF icon Download (480.4 KB)

Rekreatieoord voor Hasselt te Kiewit (1976)

PDF icon Download (86.8 KB)

Gegeerd groen. 40 jaar domein Kiewit (2016)

PDF icon Download (5.28 MB)

Het boekje is te koop bij Domein Kiewit - www.domeinkiewit.be

 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...